YAZILI ÇEVİRİ TÜRLERİ

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ANLAMDA TİCARİ ÇEVİRMENLİK

Bu tür çevirmenlikte Akreditif, Anlaşma, Başvurular, Belgeler, Beyannameler, Bilançolar, Cüzdanlar, Davetiyeler, Devirler, Doküman, Ekstreler, Evraklar, Fatura, Ferman, Form, Gelir tablosu, Hesaplar, İbraname, İhale çevirmenlikleri, İhale dosyaları, İhale şartnamesi, İşlemler, Kararlar, Karneler, Kefaletname, Kimlik, Konşimento, Kontratlar, Kurul kararı, Levhalar, Lisans, Mizan, Mukaveleler, Muvafakatname, Patent, Planlar, Poliçeler, Projeler, Raporlar, Resmi belge, Ruhsatlar, Senet, Sertifikalar, Sigorta, Sirküler, Sözleşmeler, Şartnameler, Taahhütnameler, Teklifler, Temlikname, Ticaret sicil gazetesi, Tüzük, Vasiyetname, Yazışmalar ve Yönetmelikler gibi ticari alandaki belgelerin bu alanda uzman çevirmenlerce çevirmenliklerinin yapılmasıdır. Ekonomi, finans, iş dünyası ve reklam metinlerinin çevirisi bu başlık altında incelenir.Şirketler arası yazışmalar, gümrük belgeleri, ticari anlaşmalar, reklam metinleri ticari metinlere örnektir.Bu metinlerin çevirisinde önemli olan kaynak metnin sözcüğü sözcüğüne aktarımı değil, kaynak kültürde sahip olduğu işlevin erek kültüre taşınmasıdır.

Ulusal ve uluslararası ticari belgelerin çevirisi uygulamasına başlama:Ulusal ve uluslararası ticari belgeler çok fazladır. Bu konuda uluslararası ticaret terminolojisine sahip çok iyi bir yardımcı yazılı veya dijital sözlük belirlenmelidir. Aynı zamanda, uluslararası ticaret dili, çok fazla kısaltmalara sahip olduğundan bu konuda da bir yardımcı sözlük gerekmektedir. Daha sonra çeviriye başlamadan gerekirse bir dış ticaret uzmanından da destek alınarak kaynak metnin konusu tam olarak anlaşılmalıdır. Bu şekilde başlanan çeviri, sonunda hedef dilin eşdeğer terminolojisinin doğru ve eksiksiz saptanması ile gerçekleşecektir.

AKADEMİK ÇEVİRMENLİK :Akademik çeviriler, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, projeler, akademik araştırma ve makaleler, bilimsel makaleler olup kaynak metnin terminolojisi eğer çevirmenin anadilinde ise, uzmanlık isteyen açıklamalar için, tezi yazan kişiden yardım alınabilir

Yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, ödevler, projeler, sunumlar, akademik araştırmalar, bilimsel makaleler gibi çeşitli konularda akademik çevirmenliklerin yapılmasıdır.

 

HUKUKİ ÇEVİRMENLİK

Hukuki çeviri uygulamasına başlama

Yazılı hukuki çevirilerde, kaynak ve hedef dilin hukuk terimlerinin çok iyi araştırılıp bilinmesi ve oluşturulmuş bir hukuk terimleri sözlüğünden faydalanılması gerekli olacaktır. Hukuk çevirilerinde içeriğin ve sonucun çok iyi anlaşılması ve hedef dile aynı şekilde ve eşdeğer olarak aktarılması gerekmektedir. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de son yıllarda hukuk alanında büyük reformlar yapılmış, yasalar çıkmış, çevirmenlik bilirkişilik yasası içerisinde, bilirkişi çevirmenlik alt başlığında yönetmeliğe eklenmiştir. Örneğin, Almanya’da sınavı ile birlikte 2 gün, 18 saat süren adli çevirmenlik; Türkiye’de çıkan bu yeni yasa ile 4 gün, günde 6 saat olarak belirlenmiştir. İlk 3 gün, hukuk profesörleri, çevirmenler dahil tüm bilirkişilere ortak olarak genel hukuk eğitimi vermektedir, 4. gün ise her mesleğin kendi terminolojisi ve uygulamasında o mesleğin örgütü tarafından verilmektedir. Buna göre, 4. gün olan adli çevirmenlik eğitimini, Türkiye’de Adalet Bakanlığı’nın onayı ile TURÇEF yeminli tercümanlık federasyonunun eğitimci çevirmenleri tarafından verilmektedir. Bu uygulamada, çevirmenliğin tüm pratikteki ve teorideki işlemleri detaylı olarak gösterilmektedir.

Genel olarak kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, ihale dosyaları, hukuki yazışmalar, vekâletnameler, sözleşmeler, beyannameler, iş teklifi ve patent başvuruları, vb. konularında yapılan çevirmenliklerdir.Yazılı olmasının yanı sıra savcılıklar ve Mahkemelerde sözlü olarak da yapılmaktadır.

 

BİLİMSEL VE TEKNİK ÇEVİRMENLİK

Dünyada var olan tüm teknik olarak uzmanlık isteyen mesleklerdeki başta,makine,İnşaat ve tekstil makineleri dahil olmak üzere tüm endüstriyel ürün, cihaz ve aygıtlara ait kullanım, bakım ve kurulum kılavuzları; bu ürünlere ait, katalog ve broşür çevirmenlikleri; elektronik ve iletişim cihazları ve sistemleri ile ilgili tüm teknik belgeler, güvence ve kalite yönetim sistemleri sertifikaları; otomotiv, mimarlık, tekstil, inşaat, çevre, kimya, ekonomi alanlarında tün teknik metinler, sertifikalar ve şartnamelerin çevirmenliklerinin yapılmasıdır. Bilimsel ve Teknik Çeviri
Bilimsel ve teknik metinler çoğunlukla terminolojisi fazla olan metinlerdir.Bu metinlerin çevirisinde terminoloji açısından doğru karşılıkları bulmak veya oluşturmak önemlidir.Teknik çevirilerin anlaşılabilir ve net olması gerekir.Teknik çeviri yapan çevirmenlerin araştırmacı olması ve alanda yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Bilimsel ve teknik çevirmenlik uygulamasına başlama

Teknik yazılı çeviri yaparken, en önemli ve birincil kural o teknik konunun alanını kavrayabilmektir. Teknik konular, bilindiği gibi makine, inşaat, kimya, farmakoloji ve yüzlerce diğer teknik ve teknolojik mesleki alanları kapsar. Bir çevirmen, bütün bu uzmanlık mesleklerini, doğal olarak, bilemez. Bu nedenle, teknik konu içeren çeviri projesine başlarken, destek almak zorundadır. Bu destekler ya metni getiren uzman kişilerden veya firmalardan alınır, yani, eğer varsa, onlardan kendi teknik uzmanlık alanlarının terminolojileri istenir. Ayrıca, sahip olunan diğer teknik çeviri sözlük ve dijital sözlüklerden de yararlanılabilir. Daha sonra, gerekirse o teknik konunun uzmanı, çevirmenin hedef dile olan çevirisini terminoloji açısından kontrol edebilir. Yani teknik çevirilerde, çeviri üzerinde düzenleme yapma görevi, konunun uzmanına da verilebilir.

TIBBİ ÇEVİRMENLİK

Anestezi, biyoistatistik, dahiliye, diş hekimliği, göğüs hastalıkları, toksikoloji, diyagnostik, endokrinoloji, endoskopi, göz hastalıkları, halk sağlığı, kardiyoloji, mikrobiyoloji, ortopedi ve travmatoloji, patoloji, klinik rapor, araştırma ve makaleler, prospektüsler, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, tıbbi ürün lisans ve patentleri, etiket örnekleri, tip inceleme sertifikaları, medikal cihazların teknik ve resmi belgeleri, kitapçıkları vb. gibi her türlü tıbbi çevirmenlik hizmetinin yapılmasıdır. Tıbbi çevirmenlik uygulamasına başlama

Tıbbi çevirmenlik en çok uzmanlık gerektiren çevirmenlik alanlarından bir tanesidir. Kesinlikle bir uzman doktor ve tıp sözlüğünden faydalanmak gerekir. Bunun dışında, her ne kadar eşdeğer kelime bulunsa bile, bu kelimelerin dünya tıp literatüründe her dilde aynı karşılığı veren Latincelerinin kullanılmasında fayda vardır. Bundan yola çıkarak tıp çevirmenliğinde uzmanlaşmak isteyen çevirmen, en azından temel Latinceyi de öğrenmek zorundadır. Tıbbi çevirilerin kesinlikle hedef dile çevrildikten sonra bir tıp doktoruna gösterilmesi ve düzenlemenin yaptırılması gerekmektedir.

Çapraz dillerde Çevirmenlik

Çapraz çevirmenlik, Türkçe’den farklı bir dildeki dokümanın yine Türkçe’den farklı bir dile tercüme edilmesi hizmetidir. Örneğin, İngilizce bir dokümanın Rusça’ya tercüme edilmesi gibi.

Çapraz çevirmenlik uygulamasına başlama

Çapraz çevirmenlik, anadili dışında birden fazla dil bilen tercümanların yapabildiği bir iştir ve o çevirmenin anadili olmayan iki farklı yabancı dil arasında çevrilmesine denir.

Tercüme Bürosu Tarafından Tasdikli Çevirmenlik

Tercüme bürosuna bağlı yeminli tercümanlar tarafından tercümesi yapılan belgelerin, ilgili tercüman tarafından imzalanmış ve tercüme bürosu tarafından firma kaşesi ile kaşelenmiş olan çevirmenlik hizmetidir.Avrupada her kurum tarafından kabul göre çevirmen veya çeviri bürosunun kendi tasdik ettiği çeviriler Türkiye’de Adliyeler,Sgk lar gibi sadece bazı kurumlarca kabul görmektedir.Ancak Çevirmenlik meslek örgütlerinin nihai hedefi noter tasdiksiz aynı Avrupada olduğu gibi çevirmen ve çeviri bürolarının sorumluluğunda tasdiklenin ve imzalanan yazılı çevirilerin kabul görmesidir.

ı) Noter’lerde Yeminli Çevirmenlik-Noter tasdikli yazılı çeviriler

Türkiyede Noterlik kurumu 1514 sayılı yasa ile 1972 yılında belirlenmiştir.Önceden Adili-Katip olarak bilinen kişiler bu yasa ile modern çağın kurallarına uygun olarak düzenlenmiş ve TNB-Türkiye Noterler Birliği çatısı altında mesleki birlik oluşturmuşlardır.Bu yasanın 96.ncı maddesine göre yabancı kişilerin noterlerde işlem yapabilmeleri veya yazılı yabancı belgelerin Türkçeye ve bunun tersi yazılı çevirilerinin onayı noterlere verilmiştir.Bu yasaya göre her bir noter kendi makamına ve şahsına ait çevirmeni kanaati ile belirlemektedir.Bu çevirmenler “yeminli çevirmen”değillerdir.Bunların ünvanı o şehirdeki filanca noterin filanca dildeki tekdirli makam çevirmenidir.Çünkü bütün dünyada kabul gördüğü gibi “Yeminli Çevirmen”ünvanını o ülkenin en büyük meslek örgütü vermektedir.Türkiyede bu örgüt Turçef-Yeminli Çevirmenlik Federasyondur.Ayrıca noterlerde o noter için özel yemin tutanağı yaptıran çevirmenler sadece o noterin makamı içinde çevirmenlik yapabilmekte ve çevirmenliği tanınmakta olup makamın dışına çıktıkları takdirde yeminli çevirmenlikleri hükümsüz kalarak diğer şehirsel,bölgesel,ulusal ve uluslar arası ortamlarda bu kişinin çevirmenliği geçersiz olmaktadır.Yakın bir zamanda yeminli çevirmenlik veritabanı hazırlanacak olup ulusal bazda çevirmenlik olacaktır.Her çevirmen bununla birlikte bir E-İmza sahibi de olacaktır.

Müşterilerin Belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır.

Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır: Vekâletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları vb. gibi).

REDAKSİYON ÇEVİRMENLİK

Daha önce başka kurum ya da kişilerce çevirmenliği yapılmış akademik makale, olgu sunumu, tez ve her türlü belgenin; terim kontrolü, dil bilgisi veya sayfa biçimi yönünden elden geçirilip yeniden çevrilme işlemini belirtmektedir.

Redaksiyon çevirmenliği uygulaması ;Redaksiyon çevirmenliği aslında yapılan çevirinin hedef dilde dilbilgisi ve anlam içeriğine uygun kontrolüdür. Birinci adım kaynak metnin baştan sona okunmak, ikinci adım kaynak ve hedef dildeki metinleri cümlelere bölmek, üçüncü adım ise karşılaştırmalı olarak kontrol etmek ve düzenleme yapılacaksa düzeltme yapılan yerlerin belirtilmesidir. Bazı durumlarda müşterinin ya da çevirmenin dikkatine bir takım notlar yazılması gerekebilir. Bu notların ilgili bölümü işaret ederek sayfanın kenarına yazılmasını sağlayan fonksiyon kullanılmalıdır. Düzeltmeler yapıldıktan sonra, ister her bir paragraf, ister her bir sayfa sonunda çeviri tekrar okunmalı ve yapılan düzeltme esnasında herhangi bir cümle düşüklüğüne yer verilmemelidir. Hedef dile hakim çevirmen bunu kendisi yapar ancak özel uzmanlık alanı olan tıbbi ve teknik çevirmenlikte gerekirse üçüncü şahıs olarak o konuların bir uzmanından düzenleme için yardım alınabilir.

KİTAP ÇEVİREMENLİĞİ VE EDEBİ ÇEVİRMENLİK

Edebi, felsefi, şiir, tarih, turizm, yöresel, bölgesel, ülke tanıtımları, gibi konularda verilen çevirmenlik hizmetini ifade etmektedir. Bu tür çevirmenlik içinde “kitap çevirmenliği” de girmektedir. Edebiyat Çevirisi: Edebiyat çevirisi yazılı çeviri denilince akla gelen ilk çeviri türüdür. Edebiyat çevirisini aslında şemsiye terim olarak düşünmek gerekir çünkü içinde bir çok alt tür barındırır. Bunlar; düzyazı ve kurmaca çevirisi (roman ve öykü türleri), şiir çevirisi ve tiyatro çevirisidir. Sosyal bilimler alanında yazılan ve çevrilen metinlerin yeni düşünce ve kavramların tanıtılması ve düşünsel tartışma başlatması amacı vardır.Sosyal bilimler Antropoloji, sosyoloji, ve psikoloji, gibi alanları kapsadığından bu alandaki terimler ancak kültürel bağlamları içinde anlamlandırılabilirler.Bu alanda çeviri yapan çevirmenlerin sadece terim bilmesi yeterli olmaz. Aynı zamanda metnin üretildiği topluma, bağlama ve kuruma ait söylemi de bilmelilerdir.

Edebi çeviri, çeviri türleri arasında kendine özgü bir dil bilgisi gerektirmekte olan bir çeviri türüdür. Edebi çeviri genellikle şiirler için, makaleler için ve deneme gibi kısa edebi metinlerin için kullanıldığı gibi romanlar, hikâyeler gibi uzun edebi metinler için de kullanılmaktadır. Çeviri türleri arasında en çok üzerinde oynanmaya müsait olan bir dal olan edebi çeviriler bu özellikleriyle büyük önem kazanmaktadırlar.

Edebi çeviri yapacak olan çevirmenlerin, hem hedef dil üzerinde hem de kaynak dil üzerinde kaynak ve hedef dilde dil bilgisinin iyi olması gerekmektedir. Çevirisi yapılacak diller arasında sadece dil bilgisi kavramının yanı sıra kültür bilgisi, örf, gelenek gibi öğelerin de bilinmesi önemlidir. Edebi çevirilerin büyük bir bölümü kültürel öğelerden belli bir miktarda da olsa parçalar işlendiğinden dolay, bu tür çevirilerde kültürel bağın kurulamaması başarısız bir çeviriye yol açar. Çevirmenler gelenekleri, atasözlerini ve dini öğeleri net ifadelerle anlatmalı ve bu gibi öğelerin altına ek açıklamalar yapmalılardır.

Edebi Çeviri, diğer çeviri türleriyle kıyasladığımızda oldukça büyük bir bilgi birikimi gerektiren ve edebi bir dile sahip olunması gereken bir çeviri türüdür. Çevirmen, ilk olarak çevrimi yapılacak olan edebi eseri başından sonuna kadar okumalı ve sindirmelidir. Yapılacak olan edebi eser için belli bir taslak oluşturması ve aynı zamanda kendine özgü bir terminoloji belirlemesi son olarak ise çevirmeyi yapması gerekmektedir.

Bunlara ek olarak çevirmen, eğer metin uzun ise yazarın biyografisini okumalı ve diğer edebi eserlerini ne türde yazdığını bilmelidir. Bu şekilde çevirmenin perspektifi yazarınkiyle benzer olacak ve yapılan çeviri daha başarılı bir sonuca varacaktır.

Edebi çeviri türlerinden olan şiir çevirileri ise farklı bir özen gerektirmektedir. Şiirin kendine has özellikleri olan uyak, redif gibi ölçülerin çevirmen tarafından mümkün olduğu kadar uyarlanması gereklidir. Eğer şiir bu şekilde çevrilmez ise benliğinden koparak ahengi kaybolabilir.

Haber metinlerinin çevirilerinde de belli bir terminoloji bilgisi ve o konuyla ilgili detay olan öğelerin ön plana çıkarılabilme beceresi gerekmektedi.

Kitap, dergi, edebiyat v.b sanatsal konularda uzmanlık gerektiren tercümedir. Başta kitap ve makaleler olmak üzere ,reklam broşürleri, kullanım kılavuzları veya reklam metinleri grafik değerlerinin çevrilmesi hizmetidir. Çevirmenler tarafından orijinal grafik değerleri korunarak yeni çok dilli grafik değerleri oluşturulmaktadır.

Edebi çeviri ve kitap çevirisi uygulaması;Edebi çevirmenlik; edebiyat, felsefe, şiir, tarih, turizm gibi konuları kapsar. Bu tür çevirmenlik içerisine, kitap çevirmenliği de dahildir. Ayrıca, şiir ve tiyatro çevirileri de bu başlık altında değerlendirilebilir. Edebi çeviri yapılırken, en önemli şey kaynak metin olan makale, kitap, şiir ve tarih konularının çok iyi okunması ve kavranması konusudur. Sonrasında, o konuların terminolojisinin çıkartılması gerekmektedir. Burada, çevirmenin kaynak ve hedef dilde o dillerin konuşulduğu toplumların kültür, gelenek ve sosyal yapılarını bilmeleri, kendilerine çok ciddi fayda sağlar. Şiir çevirisinde şairlerin kaynak dilde anlatmak istedikleri içeriğe önem verilerek ve kaynağa uygun olarak hedef dile verilmeli, şiirin uyak ve redif gibi ölçütleri ile ahengine dikkat edilmelidir. Şiir çevirilerine, kaynak dilde anlatılmak istenen geleneksel öz ve şairin ister düz anlatım ister teşbih yoluyla söylemek istedikleri, hedef dilde aynı şekilde anlatılmalıdır. Kitap çevirilerinde ise çevirmen, öncelikli olarak kaynak dildeki kitabı iyi okuyup terminoloji ve anlatım özelliklerini not alarak hedef dile mümkün olduğu kadar doğru ve eksiksiz yansıtarak çeviriyi tamamlamalıdır.

MULTİMEDYA ÇEVİRMENLİĞİ

Multimedya yazılımları kullanılarak hazırlamış video, film, sunum, grafik ve diğer formatlardaki dosyaların tercümelerini gerçekleştirilmesinin talep edilmesi durumunda orijinal formatında teslim edildiği çevirmenlik hizmetidir. Bu tür tercümeler arasında film Altyazı Hazırlanması,Sunumlar (PowerPoint vb. ),Seslendirme Projeleri ve Reklam ve Tanıtım Dosyalarıdır.

Sinema ve televizyonda gösterilen film ve programların çevirisi için geliştirilen bir dizi özel çeviri yöntemini kapsar.İki temel yöntemi; dublaj ve altyazıdır.Diğer yazılı çeviri türlerinden farklı olarak metin-görsellik-ses üçgeninde gerçekleşir ve beraberinde diğer yazılı çeviri türlerinde bulunmayan bir dizi kısıtlayacı öğe getirir.

Multimedya Çevirmenliği uygulaması;

Multimedya çevirmenliğinde video, film, grafik, dizi ve film altyazıları, sunumlar, reklam ve tanıtım gibi alanlarda gerçekleşen bir yazılı çeviri türüdür. Multimedya çevirmenliğinde, sesli dublaj ve altyazı çevirmenliği olmak üzere iki temel yöntem bulunmaktadır. Yani, sinema ve televizyonlarda gösterilen filmlerin çevirisi; metin, dinleme, görsellik ve ses bağlamında gerçekleşir. Dublaj ve altyazı çevirmenliğinde öncelikli olarak filmin deşifresi yapılır. Bunun için önce film izlenerek her söz ve anlatımın kim tarafından, hangi saniyede söylendiği ve kaç saniye sürdüğü not alınır. Dublaj çevirmenliği uzun süren bir işlemdir, bu nedenle deşifre bittikten ve gerekli notlar alındıktan sonra, önce o cümleler yazılı olarak çevrilir ve not alınır. Daha sonra, tespit edilen aynı saniyelerde, aynı anlama gelen çevrilmiş cümleler, uzunlukları da aynı olmak kaydıyla, seslendirilerek film üzerine dublajları yapılır ya da ikinci bir yöntem ile seslendirmeleri ses dosyası oluşturularak sonradan film üzerine saniyelerine göre kesilerek ekleme yapılır. Altyazı çevirisi yapılırken ise, cümleler konunun içeriğini ve anlamını en doğru veren cümlelerle hedef dile çevrilir ve art arda konuşma enstantanelerinde ekranda yazılı olarak gösterilir. Film enstantane geçişlerinin ve kaynak dildeki konuşmaların uzunlukları iyi hesaplanarak filme uygun şekilde eklenmesi gerekir. Altyazı olarak eklenen kelimeler, iki satırı geçmemelidir.

İNTERNET SİTESİ SİTESİ ÇEVİRMENLİĞİ

İnternet sitelerinin istenilen dile veya dillere, konusunda uzman editörler tarafından gerekli kontroller yapılarak alanlarında uzman çevirmenler tarafından tercüme edilmesi hizmetidir.

İnternet Sitesi Çevirmenliği uygulaması;

İnternette bulunan web sitelerinin çevirmenliği bu alana girer. Aynı zamanda turizm, tanıtım ve internet üzerinden pazarlama ve ürün satışı konuları da bu başlık altında değerlendirilir. Web ve internet çevirmenliğinde en gerekli çalışma, kaynak dilde metinlerin Word ortamında çevirmene ulaştırılmasıdır. Özellikle çeviri Latin alfabesi dışında dillerde ise, kaynak dilden gelen metinler daha fazla önem taşır. Bir karışıklığın yaşanmaması için, çeviri talep eden kişi veya kurumdan Word ortamında gelen web sitesi ve tanıtım paragraflarının başında kod numarası olarak gönderilmesi ve hedef dil çevirisinde de, çevirmen çevirdiği paragrafın kod numarasını başına yazması gerekmektedir.

DEŞİFRE ÇEVİRMENLİĞİ

Deşifre yani çözümleme kapsamında sunulan çevirmenlik türü genellikle iki aşamadan oluşur. İlk aşama konferans, seminer ve kongre gibi organizasyonların, ses kayıtlarının ya da kasete veya CD’ye kaydedilmiş her türlü konuşmanın deşifre edilmesi ve yazılı doküman haline getirilip müşteriye sunulmasıdır. İkinci aşama ise müşterinin talep etmesi durumunda deşifre edilen metnin yine müşteri tarafından istenilen dile veya dillere tercüme edilmesidir. Bu kapsamda tercüme edilecek metin kullanım alanına göre farklı şekillerde hazırlanabilmektedir (altyazı, basılı çıktı, özet vb.).

Deşifre Çevirmenliği Uygulaması;

Deşifre çevirmenliği;konferans, seminer, kongre veyabilimsel anlatımların ses kayıtlarının kaset veya CD’ye kaydedilmesinin ardından çevirisine bu sesleri yazılı olarak kağıda aktarılmasıyla başlanır. Bu yazılı aktarım, daha sonra istenilen hedef dile veya dillere yine yazılı olarak çevrilir.